Crear una empresa a Andorra
Notícies per a l’inversor

Crear una empresa a Andorra : tot el que ha de saber

Crear una societat o una empresa a Andorra comporta molts avantatges sobretot tenint en compte el sistema fiscal del país. A continuació, Molines Patrimonis l’ajuda a descobrir els tipus de societats que pot crear, les passes a seguir, els documents necessaris i els múltiples avantatges per a la seva futura empresa al Principat.

Com crear la seva empresa a Andorra? Els tràmits necessaris per muntar el seu propi negoci

Hi ha diferents passos a seguir, tres concretament, per crear una societat o una empresa al Principat, però abans ha d’escollir el tipus de societat que vol. Molines Patrimonis li mostra els diferents passos a seguir i els tipus de societat possibles.

Tipus de societat

Destaquem tres tipus de societat o empreses que es poden crear a Andorra.

Societat anònima (SA)

Una SA és ideal per a la creació d’una gran societat ja que el capital de la societat està dividit entre un gran nombre d’ accionistes. El capital mínim necessari per a constituir una societat anònima és de 60.000€ i la taxa de registre i matrícula és de 850€. 
Si una sola persona escull aquest tipus d’estructura per a la seva societat, llavors estarem parlant d’una Societat Anònima Unipersonal (SAU).

Societat limitada (SL)

Aquest tipus d’estructura, comparable a la S.L espanyola, està recomanada per aquelles societats de menor escala, principalment en els sectors del comerç o dels serveis. Si una sola persona opta per aquesta fórmula, llavors parlem d’una SLU (Societat Limitada Unipersonal). 
Per a crear aquest tipus de societat, cal invertir un capital mínim de 3.000€.

Societat col·lectiva

És una societat de responsabilitat il·limitada en la qual el capital està dividit entre els socis: les condicions dels seus estatuts s’inspiren en la SA i la SL.

Passos a seguir per crear la seva empresa a Andorra

Seguidament li facilitem informació sobre els documents necessaris i els passos a seguir per crear la seva societat a Andorra.

Documents necessaris per muntar la seva nova empresa a Andorra

Per crear una societat o una empresa al Principat d’ Andorra haurà de proporcionar els documents que li detallem a continuació. Alguns dels documents sol·licitats hauran de portar la postil.la de la Haia (vàlida 3 mesos). Li aconsellem que es posi en contacte amb un jurista andorrà per obtenir més informació.

  • El certificat d’antecedents penals, degudament postil·lat, de cadascun dels socis.
  • El passaport (en vigor) i el certificat de residència, postil·lat, de tots els socis.
  • Un pla de negoci descrivint l’estratègia d’inversió i mencionant el pressupost provisional i l’anàlisi dels resultats financers.
  • El projecte dels estatuts de la societat.
  • La reserva de denominació social de l’empresa.
  • La prova de l’obertura d’un compte bancari a nom de la societat en un banc andorrà, i la d’haver dipositat en l’esmentat compte el capital social.

Els 3 passos a seguir per crear la seva empresa al Principat

Amb l’objectiu d’atreure inversors internacionals, el Govern d’Andorra facilita les condicions de creació d’empreses a Andorra. Generalment el termini per crear una empresa a Andorra és de 60 dies, durant els quals es realitzen tots els tràmits i les autoritats andorranes avaluen l’interès del projecte. Li aconsellem que es posi en contacte amb juristes o advocats especialitzats en la constitució de societats, ja que l’idioma oficial del país és el català i tota la documentació està redactada en aquest idioma.
Per a les empreses en les quals més del 10% del capital estigui en possessió d’un no resident, s’haurà de sol·licitar una autorització prèvia d’inversió estrangera. Normalment s’obté una resposta en un termini màxim de quaranta-cinc dies. 

Un cop obtinguda l’autorització d’inversió, s’ha de presentar la sol·licitud de “reserva de denominació social”, amb el nom de la futura empresa que ha de ser en català, no pot ser un nom genèric i ha de definir clarament l’activitat de l’empresa, i la sol·licitud de constitució que ha d’incloure l’objecte social de l’empresa, la direcció de la seva seu i la llista dels membres de la junta directiva de la societat.

Finalment, s’ha d’atorgar una escriptura pública de constitució per davant notari que li permetrà la seva inscripció al Registre Mercantil del Govern d’Andorra. És a partir d’aquest moment que l’empresa disposarà de personalitat jurídica.

Avantatges que comporta crear la seva societat al Principat

Un sistema fiscal afavoridor per muntar un negoci al paradís pirenaic

Els impostos i taxes andorranes figuren entre els més baixos del continent europeu, cosa que converteix al país en un lloc atractiu per a molts inversors estrangers.

Impost de societats (IS)

A l’hora de crear una societat cal tenir en compte quin serà el tipus impositiu que gravarà els seus beneficis. A Andorra aquest impost és del 10%. A més, durant els 3 primers anys d’ activitat es poden aplicar reduccions en funció de diversos paràmetres.

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

L’IRPF, com el seu nom indica, grava la renda de totes les persones físiques que resideixen a Andorra. Les persones que resideixen a Andorra més de 183 dies l’any són considerades residents fiscals al país. El tipus impositiu és del 10%, i estan exemptes del pagament d’aquest impost les persones físiques que perceben menys de 24 000€ anuals per rendes del treball. Per als que perceben entre 24.000€ i 40.000€ anuals, també per rendes del treball o activitats econòmiques, el tipus impositiu és del 5%.

Les rendes del capital, tot i que s’han d’incloure en la declaració de l’IRPF, tenen un tracte diferenciat i estan gravades amb un tipus del 10% a partir de 3.000€ anuals.

Impost General Indirecte (IGI) i altres impostos

L’IGI és l’equivalent a l’IVA espanyol. El tipus general és del 4,5% i grava la prestació de serveis o la compra de mercaderies. Les empreses que exporten béns o serveis no estan subjectes a aquest impost, sempre que el beneficiari final dels béns o serveis sigui una empresa no resident al Principat.
Existeixen al Principat altres impostos i taxes que poden tenir una incidència sobre les empreses:

  • Taxa sobre el consum: taxa duanera que grava majoritàriament els productes agrícoles importats a Andorra
  • Taxa sobre el registre dels titulars d’activitats econòmiques: varia entre 200€ i 800€ any
  • Impost de localització de les activitats comercials, empresarials, i professionals: segons la naturalesa de l’activitat, la localització i la superfície de l’empresa.

Les càrregues socials per a les societats a Andorra

Existeix un únic fons de cotització social pública al Principat: la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) que cobreix totes les branques: malaltia, vellesa, prestacions familiars etc. Els percentatge de cotització se situa aproximadament en el 20% del salari que percep el treballador (5% a càrrec del treballador i 15% a càrrec de l’empresari). La CASS reemborsa fins a un 75% de totes les despeses mèdiques dels residents a Andorra.

Avantatges per als empresaris que volen crear la seva societat al Principat

Si vol crear la seva societat o empresa al Principat, un cop hagi realitzat la inscripció al registre mercantil, té dret a demanar l’ estatut de resident fiscal actiu a Andorra. Les autoritats andorranes li reconeixeran aquest estatut aproximadament 15 dies després d’haver-se sotmès a un examen mèdic en el servei d’ immigració.

A més, el cost laboral al Principat és considerablement inferior a la mitjana aplicable al continent europeu com, per exemple, a França o a Espanya. Les càrregues socials que les empreses han de cotitzar a la CASS, la Seguretat Social d’Andorra, s’eleven al 15%, mentre que, per exemple, en els dos països veïns, les càrregues socials representen, com a mínim, el 30%. La contractació és, de fet, més fàcil al Principat i el mercat laboral és més fluid.

Pont Tibetà de Canillo

Zoom

Pont Tibetà de Canillo

Dues temporades més

Notícies

Dues temporades més

02.08.2023

Amb el retorn a la Lliga Endesa, Molines Patrimonis no ha volgut faltar a la seva cita, i renova el compromís per dues temporades més. Una (...)

Llegir més
Totes les notícies