Residir a Andorra
Notícies per a l’inversor

L’estatut de resident per viure a Andorra amb Molines Patrimonis

Té pensat expatriar-se i instal·lar-se a Andorra? Per viure al Principat haurà d’obtenir l’estatut de resident a Andorra. Existeixen dues modalitats de residència a Andorra, l’activa i la passiva, i cadascuna obeeix a normes diferents.

Residència a Andorra: les diferents possibilitats

Si vol obtenir la residència a Andorra, ha de saber que existeixen dos tipus principals de residència: la residència activa i la residència passiva. Aquí li facilitem informació que ha de tenir en compte sobre aquests dos tipus de permís de residència. També existeixen altres modalitats de residència que es concedeixen a persones que poden justificar un talent particular o un cert prestigi (cultural, científic, etc.), com ara, els artistes o, per exemple, els esportistes d’elit.

Els tipus principals de residència a Andorra

Existeixen dos tipus principals de residència a Andorra: la residència fiscal activa, per a les persones que treballen a Andorra o que tenen un projecte empresarial que volen dur a terme al país, i la residència passiva per a les persones que, tot i no treballar a Andorra, volen invertir i residir al Principat. Aquí li expliquem les condicions per a obtenir les dues modalitats de residència.

La residència activa: treballar al Principat

La residència fiscal activa s’atorga a les persones que treballen a Andorra, i existeixen dues maneres d’obtenir-la.

Exercir una activitat professional a Andorra

Si té una oferta de treball d’una empresa andorrana i per treballar a Andorra, té dret a sol·licitar la residència activa a Andorra.

Crear una societat en territori andorrà

Si té un projecte empresarial al Principat, pot obtenir la residència activa. Per convertir-se en un resident actiu a Andorra, la seva activitat empresarial ha de complir les condicions següents:

 • L’ empresari ha de tenir com a mínim un empleat
 • La seu central de la societat ha d’estar situada en una de les 7 parròquies que componen el territori andorrà
 • Un cert percentatge de la producció de serveis o béns (en certs casos fins al 85%) ha de dedicar-se al mercat exterior d’Andorra (no solament al mercat local),
 • Els beneficiaris de l’autorització de residència fiscal professional a Andorra han de dipositar un mínim de 15.000€ a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA, anteriorment INAF). En cas de no renovació de l’autorització de residència, se li retorna aquest import.

Condicions per obtenir la residència activa andorrana

Si justifica una activitat professional o la creació d’una empresa a Andorra, pot obtenir l’estatut de resident actiu. Els tràmits han de realitzar-se al Ministeri de l’Interior, les condicions que s’han de respectar són les següents:

 • Viure, com a mínim, 183 dies reals per any al Principat d’ Andorra
 • Tenir més de 18 anys
 • Aportar la prova d’absència d’antecedents penals
 • Tenir un contracte/promesa de treball amb una empresa andorrana
 • Crear una societat i ser propietari de més del 10% de les acciones
 • Sotmetre’s a un examen mèdic,
 • Procedir a instal·lar el seu domicili fiscal a Andorra.

La residència passiva andorrana: invertir al país pirenaic

L’estatut de resident passiu a Andorra s’atorga a les persones que no treballen a Andorra però que volen residir al Principat.

Condicions per obtenir la residència passiva andorrana

Per obtenir l’autorització de residència passiva a Andorra, cal proporcionar diferents informacions i documents:

 • Aportar la prova d’absència d’antecedents penals
 • Passaport i certificat d’estat civil
 • Certificat d’assegurança de malaltia, jubilació i invalidesa
 • Pels majors de 60 anys, un certificat de l’assegurança de malaltia
 • Certificar una renda, com a mínim, 4 vegades superior a la renda mitjana del país.

Prengui nota que tots els documents estrangers han de ser postil·lats!

L’autorització de residència passiva també està subjecta al compliment de les condicions següents:

 • Tenir més de 18 anys
 • Viure un mínim de 90 dies reals a l’any al Principat d’ Andorra
 • Tenir una adreça oficial
 • Aportar un document bancari que demostri el dipòsit, no remunerat, de 50.000€ a l’ AFA (Autoritat Financera Andorrana), més el dipòsit de 10.000€ per cada membre de la família
 • Sotmetre’s a un examen mèdic al servei d’ immigració
 • Justificar una renda superior al 300% del salari anual mínim d’Andorra
 • Obligació d’invertir 400.000€ com a mínim al Principat d’Andorra. Aquesta inversió pot tenir diverses formes (Els dipòsits obligatoris no remunerats a l’AFA es dedueixen d’aquesta quantitat).

Els diferents estatuts de residents passius

Les persones que no gaudeixin d’un contracte de treball o no tinguin pensat crear la seva societat, poden sol·licitar igualment la residència passiva a Andorra. Hi ha 3 categories de residència passiva : A, B i C.

 • Resident passiu a Andorra categoria A: per a persones que viuen a Andorra sense tenir una activitat professional.
 • Resident passiu a Andorra categoria B: per a persones que disposen d’una renda generada per una activitat internacional i no una activitat local.
 • Resident passiu a Andorra categoria C: per a persones de reconegut prestigi internacional (esportistes, investigadors i artistes).

La fiscalitat dels residents andorrans

Hi ha moltes raons per les quals els estrangers volen obtenir la residència a Andorra: l’entorn natural, les estacions d’ esquí, el seu centre termo-lúdic únic a Europa, etc. Però el sistema fiscal també és un estímul per als inversors estrangers. Efectivament, els impostos andorrans figuren entre els més baixos del món, de 0 a 10% màxim.

Els principals impostos pels futurs residents andorrans

L’Impost General Indirecte (IGI)

Introduït el 2013, l’IGI és un impost sobre els béns de consum i la prestació de serveis, similar, en molts aspectes, a l’IVA espanyol. El seu tipus general és del 4,5%, un dels tipus més baixos del continent europeu.

L’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Introduït el 2015, és l’impost que grava les rendes percebudes per les persones físiques. El tipus impositiu és el següent:

 • Menys de 24.000€ de renda anual: tipus impositiu del 0%
 • Entre 24.000€ i 40.000€ de renda anual: tipus impositiu del 5%
 • Renda anual de més de 40.000€: tipus impositiu del 10%

El tipus impositiu de l’ IRPF, que no pot excedir el 10%, figura entre els impostos sobre la renda més baixos del continent europeu!
Grava les rendes de totes les persones físiques:

 • Renda generada per l’exercici d’una professió o d’una activitat que inclou la suma de les remuneracions, els salaris i els plusos
 • Renda relacionada amb l’explotació de béns immobles, particularment els béns locatius
 • Renda que prové de certes activitats com les activitats comercials, professionals o d’administració
 • Renda que resulta de béns o de drets mobiliaris, i també dels interessos bancaris

Las donacions, les herències, les rendes que resultin de la cessió de béns immobles i d’adquisicions a títol gratuït no estan gravades per l’IRPF.

Estan subjectes a l’IRPF les persones que resideixen a Andorra més de 183 dies durant un any civil i les que exerceixen una activitat econòmica o tenen interessos econòmics que els permeten realitzar beneficis al Principat.

La declaració de l’IRPF s’ha de presentar entre l’1 d’abril i el 30 de setembre de l’any civil posterior al període de liquidació corresponent.

Els altres impostos del Principat

Per obtenir el permís de residència activa, haurà d’exercir una activitat professional o crear una empresa al Principat. Si vol crear la seva societat, estarà subjecte a l’Impost de Societats (IS). Introduït el 2012, l’IS grava els beneficis realitzats per les empreses, i el seu tipus impositiu no excedeix el 10%.

Existeix també la taxa local del Foc i Lloc, recaptada anualment pel Comú on es resideix. Estan subjectes a aquesta taxa local totes les persones físiques entre 18 i 65 anys. Cadascuna de les set parròquies del país té la potestat de fixar l’import del Foc i Lloc.

Finalment, les 7 parròquies que componen el Principat també recapten directament les taxes comunals en concepte de radicació de comerços i d’oficines.

Impost sobre la Plusvàlua

La Plusvàlua per als residents fiscals a Andorra

Aquest impost, Introduït el 2006, s’aplica a les vendes de béns immobles l’adquisició dels quals sigui inferior a 10 anys. De forma simplificada direm que, en el moment de la venda, es practica una retenció de l’ import de la plusvàlua realitzada del 5% de mitjana. Si al final no existeix plusvàlua o la venda no està subjecta a aquest impost, es reemborsa l’import retingut en un termini de 3 a 6 mesos.

Durant aquest període de temps, les autoritats andorranes verifiquen el respecte de la legislació i controlen el valor del bé declarat. Si el bé immoble ha estat en mans de la mateixa persona durant un mínim de10 anys, l’operació de compra-venda no està subjecta a l’impost.

Què passa amb la nacionalitat andorrana?

Es pot adquirir la nacionalitat andorrana després de 20 anys de residència ininterrompuda al Principat. Però l’obtenció de la nacionalitat no és automàtica. A més dels 20 anys de residència s’haurà de sotmetre a un examen de cultura general de país en català, l’idioma oficial. Un cop obtinguda la nacionalitat andorrana, les autoritats li demanaran que renunciï a la seva nacionalitat d’origen ja que la Constitució d’Andorra no permet la doble nacionalitat.

Pont Tibetà de Canillo

Zoom

Pont Tibetà de Canillo

Dues temporades més

Notícies

Dues temporades més

02.08.2023

Amb el retorn a la Lliga Endesa, Molines Patrimonis no ha volgut faltar a la seva cita, i renova el compromís per dues temporades més. Una (...)

Llegir més
Totes les notícies